THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 47 | 448 TRƯỢT | TRƯỢT
10-08-2020 38 | 618 TRƯỢT | TRƯỢT
09-08-2020 28 | 137 TRƯỢT | TRƯỢT
08-08-2020 58 | 958 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG 3C: 958
07-08-2020 14 | 613 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 76 | 365 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 296 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG 3C: 296
04-08-2020 17 | 618 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
03-08-2020 37 | 836 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 836
02-08-2020 21 | 611 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 611
01-08-2020 12 | 013 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 363 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 564 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
29-07-2020 07 | 716 TRƯỢT | TRƯỢT
28-07-2020 82 | 372 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRƯỢT
27-07-2020 21 | 941 TRƯỢT | TRƯỢT