THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 74 | 50 46 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 50 46
07-03-2021 55 | 33 63 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG LÔ: 33
06-03-2021 60 | 47 46 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG XIÊN 2: 47 46
05-03-2021 11 | 52 59 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG XIÊN 2: 52 59
04-03-2021 50 | 14 40 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 14 40
03-03-2021 46 | 02 12 TRÚNG SL: 46X2 | TRÚNG LÔ: 02
02-03-2021 68 | 67 91 TRÚNG SL: 68X2 | TRÚNG LÔ: 91
01-03-2021 98 | 10 51 TRƯỢT | TRƯỢT
28-02-2021 75 | 60 77 TRÚNG SL: 75X2 | TRÚNG XIÊN 2: 60 77X2
27-02-2021 87 | 88 82 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 88X2 82
26-02-2021 67 | 31 40 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 31 40
25-02-2021 21 | 87 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84
24-02-2021 85 | 15 09 TRÚNG SL: 85X2 | TRÚNG XIÊN 2: 15 09
23-02-2021 01 | 81 88 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG LÔ: 81
22-02-2021 28 | 06 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43X2
21-02-2021 39 | 97 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16